کود مرغی غنی و فرآوری شده رویان باعث افزایش معنی دار مواد آلی خاک، غلظت قابل استخراج عناصر کم مصرف ضروری به وسیله کلات EDTA

کود مرغی پلت شده آران باعث افزایش معنی دار مواد آلی خاک، غلظت قابل استخراج عناصر کم مصرف ضروری به وسیله کلات EDTA و مقدار

ایـن کـود طـی فرآینـدی مـدرن و کامـلا ًمکانیـزه تولیـد مـی گـردد. مـواد اولیـه قبـل از ورود بـه چرخـه تولیـد آزمـون شـده و مـورد بررسـی قـرار