Kaffi حاوی انرژی پروتین است تا بخشی از نیاز های اصلی حیوان را نیز مرتفع سازد.ضمنا کلیه ویتامین های مورد نیاز حیوانات را نیز در

هدف تولید صنعت گاو شیر و پروار بندی گوساله دستیابی به حداکثر سود طی دوره تولید است. در این میان گوساله ها نقش بنادین را

استفاده از خوراک های متنوع در مرغهای محلی نیازهای مرغ را بر طرف نخواهد کرد.لذا استفاده از دان در کنار بقیه خوراک های مرغ با

استفاده از خوراک های متنوع در مرغهای محلی نیازهای مرغ را بر طرف نخواهد کرد.لذا استفاده از دان در کنار بقیه خوراک های مرغ با