دان مرغ محلی و کبوتر Kaffi

kaffi-tdm

استفاده از خوراک های متنوع در مرغهای محلی نیازهای مرغ را بر طرف نخواهد کرد.لذا استفاده از دان در کنار بقیه خوراک های مرغ با قیمت مناسب و موارد مغذی کافی در کنار بقیه خوراک ها ضمن رفع کلیه نیازها سبب بهبود تولید تخم مرغ و رشد می شود

برخی از ویژگی های دان مرغ محلی و کبوتر Kaffi :

از طریق تامین ویتامین های مورد نیاز مرغ به کمک دان پلت امکان دسترسی یکسان و متوازن به انواع ویتامین ها فراهم گردیده است
استفاده از خوراک های متنوع در مرغهای محلی نیاز های مرغ را تامین نخواهد کرد. لذا استفاده از دان در کنار بقیه خوراک های مرغ با قیمت مناسب و مواد مغذی کافی در کنار بقیه خوراک ها ضمن رفع کلیه نیازها سبب بهبود تولید تخم مرغ و رشد می شود.
در دان پلت انواع ویتامین های محلول در چربی (E,A,D3) و ویتامین های محلول در آب (H2,B12,B9,Niacin,Calpan,B6,B2,b1)
به کمک مصرف مواد معدنی کم مصرف (آهن،مس،منگنز و روی) و پر مصرف (کلسیم،فسفر،منیزیم،سدیم و کلر) احتیاجات مرغ فراهم گردیده است.
از طریق تامین آنتی اکسیدان ها عملکرد اندام های داخلی بهبود یافته و با حذف رادیکال های آزاد عمر مفید مرغ افزایش خواهد یافت
با کمک اسیدهای آمینه (متیون ولیزین) فرایند رشد تکامل مرغ بهبود یافته است
از طریق فرآوری پلت امکان دسترسی آزاد و یکنواخت به تمام مواد مغذیفراهم شدهضمن آنکه سبب بهبود فرآیند هضم و جذب در رودها می گردد. ضمنا سبب کاهش ضایعات در هنگام مصرف می گردد
در کبوترها استفاده از دان که شامل تمام موارد از قبیل انرژی ، پروتئین ، مواد معدنی و ویتامین ها باشد، در کنار بقیه خوراک ها که در زمان ها مختلف به کار می رود مفید می باشد

جدول ویتامین ها دان مرغ محلی

حداقل مواد معنی میکرو در دان مرغ محلی kaffi

در هر کیلوگرم
آهنگرم50
منگنرگرم45
رویگرم40
مسگرم7
یدگرم0.45
سلنیمگرم0.15

ویتامین ها دان مرغ محلی 2

حداقل ویتامین ها

در هر کیلوگرم
Aواحد بین المللی5000
D3واحد بین المللی1200
Eواحد بین المللی10
K3میلی گرم1
B1میلی گرم2
B2میلی گرم3
NIACINمیلی گرم40
CALPANمیلی گرم8
B6میلی گرم1/7
B9میلی گرم0/45
B12میلی گرم0/02
H2میلی گرم0/15
کولینگرم1300

مطالب مرتبط

کاتالوگ کنسانتره غنی آرا

کاتالوگ