کنسانتره طیور تخم گذار ARA

ara-logo

کنسانتره آرا مجموعه ای از مــواد غذایــی و ریــز مغــذی هــای اصلــی مـی باشـد کـه بـر اسـاس علـم تغذیـه بـه شـکل مرتاکـم توسـط متخصصیـن تغذیــه فرمولــه گردیــده تــا امــکان دســتیابی بــه اقتصــادی تریــن و منا سب ترین جیره درحداقل زمان فراهم گردد

فرمول های سـاخت دان بـا توجـه بـه نیاز هـای تغذیـه ای نژادهـای تخمگذار موجـود و بـا بهرگیـری از آخریـن حتقیقـات و پژوهـش هـای عرضـه کننـده نــژاد هــا در دنیــا تهیــه شــده و بــا مصــرف کنسانتره و افــزودن غلات، کنجالــه ها،کربنــات کلســیم و در صــورت لــزوم روغــن متــام نیــاز هــای انـرژی، پروتییـن، اسـید هـای آمینـه، مـواد معدنـی و ویتامیـن هـا تامیـن خواهـد شـد.

ویژگی های کنسانتره آرا :

کنساتره آرا محصولی بـا بافـت کرامبـل اسـت. ایـن بافـت فیزیکـی بـه دلیـل نـوع بافـت دان مصرفـی در طیـور تخمگذار طـی مرحلـه تولیـد بهترین نـوع میکـس را بـرای دان فراهم مـی آورد
کلیــه احتیاجــات مــواد معدنــی و ویتامیــن هــا طــی دوره تولیــد ختــم مــرغ از طریــق کنساتره آرا برآورده می شود.
بــه کمــک آنزیــم هــای بهبــود دهنــده هضــم در کنساتره آرا حداکثــر بهــره وری از خــوراک مصرفـی مـرغ طـی فرآینـد تولیـد فراهـم مـی گـردد.
به کمـک رنـگ دانـه هـای مصرفـی در کنسانتره آرا امـکان بهبـود رنـگ زرده ختـم مـرغ ایجـاد شـده اسـت.
مصـرف پلکانـی کنسانتره آرا موجـب تأمیـن مـواد مغـذی بیشـر در زمـان اوج نیـاز مـرغ مـی گـردد و سـبب سـهولت سـاخت دان مـی گـردد. بدین ترتیـب مرغـدار در سراسـر دوره تولید ختـم مـرغ از یـک محصول اسـتفاده مـی کند.
کنسانتره آرا از طریـق تأمیـن احتیاجـات کلسـیم، فسـفر و ویتامیـن D3 موجـب سلامت اسـکلت اسـتخوانی مـی گـردد، ضمـن آنکـه نیـاز هـای مـرغ ختمگـذار را جهت تشـکیل پوسـته تخم مـرغ بـرآورده مـی سـازد.
کنسانتره آرا بـا اسـتفاده از عناصـر کـم مصـرف معدنـی ماننـد منگنـز و روی کـه بـه عنـوان کوفاکتـور آنزیـم هـا در تشـکیل پوسـته تخم مـرغ نقـش بـازی مـی کننـد سـبب افزایـش سـرعت تشــکیل پوســته تخم مــرغ مــی گــردد. ایــن امــر منجــر بــه افزایــش غلظــت ســفیده (آلبومیــن) مـی گـردد. زیـرا حضـور بیـش از حـد تخم مـرغ در غـدد پوسـته سـاز سـبب آبکـی شـدن آلبومیـن مـی گـردد. عوامـل بسـیاری در کیفیـت پوسـته ختـم مـرغ نقـش دارنـد ماننــد: درجــه حــرارت آب مصرفــی طــی تنــش گرمایــی، انــدازه پـودر صـدف بـه کار رفتـه در دان توسـط مرغـدار، بـروز اسـرس و بیمـاری هـا.
تامین مناسـب سـدیم (مؤثـر در بهره بـرداری از انـرژی و پروتئیـن) و کلـر(نقـش عمـده در ترشـحات اسـید کلریـد ریـک معـده) در کنسانتره آرا موجـب بهـره بـرداری مناسـب مـرغ تخمگذار از مـواد خوراکـی می گـردد
لکـه هـای خونـی، رنگـی و گوشـتی سـبب افـت کیفیـت تخم مــرغ مــی گــردد. کنسانتره آرا از طریــق تأمیــن ویتامیــن K کمـک بـه رفـع ایـن مشـکل مـی منایـد
حضـور کربوهیـدرات هـای غیـر نشاسـته ای در خـوراک موجـب کاهـش دسرتسـی بـه مـواد مغـذی و افـت کیفیـت پوســته تخم مــرغ مــی شــود. در کنسانتره آرا از طریــق آنزیــم هــای بــه کار رفتــه ایــن مشــکل رفـع شـده اسـت ضمـن آنکـه بـه کمـک آنزیـم فیتـاز ترکیبـات فیتاتـه شکسـته مـی شـود و فسـفر درون آنهـا بـه همـراه سـایر مـواد معدنـی، انـرژی و اسـیدهای آمینـه بـه دام افتــاده آزاد مــی شــود.
به کمـک آنتـی اکسـیدان هـا و ویتامیـن E بهبـود متابولیسـم حیــوان در کنسانتره آرا فراهــم شــده اســت
مزایای مصرف کنسانتره به شرح زیر می باشد:

سهولت ساخت دان و کاهش خطر بروز اشتباه در دان.
عــدم نیــاز بــه مصــرف اســیدهای آمینــه ، فســفات، مــواد معدنــی، ویتامیــن هــا، آنزیــم هــا و ســایر افزودنــی هــا. یکنواختی بهتر مواد مغذی در دان.
نگهداری از کنسانتره :

حمــل نگهــداری بایــد عــاری از هــر نــوع آلودگــی باشــد .
کنسانتره نبایــد در معــرض نــور، حــرارت و رطوبــت قــرار گیــرد.
عـدم آلودگـی بـه آفـت هـا ماننـد مـوش، سوسـک، شــپش و … .
بسته بندی در کیسه های 0/2 ± 30 کیلوگرمی

انرژی و ترکیبات شیمایی (حداقل)ARA

انرژی و ترکیبات شیمایی ARA (حداقل)
پارامترواحدآنالیز
انرژی متابولیسمی(حداقل)کیلوکالری / کیلوگرم1000
لیزین (حداقل)%4/5
متیونین (حداقل)%1/5
کلسیم (حداقل)%2/5
فسفر (حداقل)%15
سدیم (حداقل)%4
پروتئین خام(حداقل)%1
رطوبت (حداکثر)%8

دز مصرف کنسانتره ARA

دز مصرف کنسانتره ARA
اوائل تخمگذاری70
اواسط تخمگذاری60
انتهای تخمگذاری50

جدول ویژگی آرا 2

حداقل ویتامین ها در کنسانتره آرادر هر کیلودر 50 کیلودر 70 کیلو
Aواحد بین امللل200/00010/000/00014/000/000
D3واحد بین امللل60/0003/000/0004/200/000
Eواحد بین امللل4502250031500
K3میلی گرم6030004200
B1میلی گرم4020002800
B2میلی گرم9045006300
Niacinمیلی گرم5002500035000
Calpanمیلی گرم12060008400
B6میلی گرم8040005600
B9میلی گرم12/3615861
B12میلی گرم15070
H2میلی گرم0/73549
کولینگرم7350490

مقدار و نوع عناصر تشکیل دهنده ARA

مقدار و نوع عناصر تشکیل دهنده ARA
حداقل مواد معدنی در کنسانتره آرا در هر کیلو  در 50 کیلو در 70 کیلو
آهنگرم 0/9 45 63
منگنزگرم 1/8 90 126
رویگرم 1/2 60 84
مسگرم 0/08 4 5/6
یدگرم 0/025 1/25 1/75
سلنیم گرم 0/005 0/25 0/35

مطالب مرتبط

کاتالوگ کنسانتره غنی آرا

کاتالوگ