کود آلی رویان ROYAN

کود مرغی غنی و فرآوری شده رویان باعث افزایش معنی دار مواد آلی خاک، غلظت قابل استخراج عناصر کم مصرف ضروری به وسیله کلات EDTA و مقدار قابل جذب فسفر، پتاسیم و در صد کل نیتروژن در خاک می گردد و کودهای آلی مرغوب مانند رویان میزان ماده آلی خاک را افزایش داده و ساختار خاک را بهبود می بخشد

خصوصیات محصول کود آلی رویان (ROYAN)
بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک در نتیجه افزایش ماده آلی
فراهمی ساختار مناسب خاک، آب و هوای کافی مورد نیاز جهت فعالیت مناسب ریشه
جذب پاره ای از عناصر کم مصرف نظیر آهن، روی و منگنز که در حالت اسیدی بیشترین قابلیت جذب را دارا می باشند به وسیله کودهای آلی
کودهای آلی مرغوب مانند رویان میزان ماده آلی خاک را افزایش داده و ساختار خاک را بهبود می بخشد
کود مرغی پلت شده رویان باعث افزایش معنی دار مواد آلی خاک، غلظت قابل استخراج عناصر کم مصرف ضروری به وسیله کلات EDTA و مقدار قابل جذب فسفر، پتاسیم و در صد کل نیتروژن در خاک می گردد.
مزایای مصرف کود آلی رویان (ROYAN)
بهبود ساختمان خاک ، افزایش استحکام و دانه بندی خاکدانه ها
افزایش تهویه و نفوذپذیری خاک
افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
فعال کننده میکرواورگانیسم های مفید خاکزی
افزایش ظرفیت جذب و نگهداری آب در خاک
جذب بهتر کودهای شیمیایی و مواد معدنی انباشته شده در خاک
بدون آلودگی و عوامل بیماری زا
آزادسازی تدریجی و طولانی مدت فسفر و نیتروژن و عناصر ریز مغذی در خاک
افزایش چسبندگی خاک های شنی
کاهش pH خاک

جدول آنالیز ترکیبات کود رویان ROYAN

جدول آنالیز ترکیبات کود رویان ROYAN

محصولواحدمقدار
نیتروژن%2-3
پتاسیم%1-2
فسفر%1-2
مواد آلی%60-70
رطوبت%کمتر از 10

+ هیومیک اسید

جدول توصیه مصرف کود رویان در محصولات مختلف

جدول توصیه مصرف کود رویان در محصولات مختلف
محصولنحوه مصرفمیزان مصرف
درختان میوه (پسته، هسته دار، دانه دار)کانال کود یا چال کود1500 تا 4000 کیلوگرم در هکتار
انگورکانال کود یا چال کود1000 تا 1500 کیلوگرم در هکتار
زینتیکانال کود یا چال کود600 تا 1200 کیلوگرم در هکتار
گلخانهدر زمان تهیه بستر20 تا 25 کیلوگرم در 100 متر
گیاهان زراعیقبل از کشت600 تا 900 کیلوگرم در هکتار
سبزی و صیفینواری1300 تا 1700 کیلوگرم در هکتار
گیاهان فضای سبزکانال کود یا چال کود1500 تا 2000 کیلوگرم در هکتار

مطالب مرتبط

کاتالوگ کنسانتره غنی آرا

کاتالوگ