کود مرغی غنی و فرآوری شده چهارفصل

ایـن کـود طـی فرآینـدی مـدرن و کامـلا ًمکانیـزه تولیـد مـی گـردد. مـواد اولیـه قبـل از ورود بـه چرخـه تولیـد آزمـون شـده و مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد. بـه همیـن جهـت کیفیـت محصـول نهایـی نیـز تضمیـن شـده اسـت. پـس از طـی مراحـل آمـاده سـازی، کـود آب خـود را از دسـت داده

ایـن کـود طـی فرآینـدی مـدرن و کامـلا ًمکانیـزه تولیـد مـی گـردد. مـواد اولیـه قبـل از ورود بـه چرخـه تولیـد آزمـون شـده و مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد. بـه همیـن جهـت کیفیـت محصـول نهایـی نیـز تضمیـن شـده اسـت. پـس از طـی مراحـل آمـاده سـازی، کـود آب خـود را از دسـت داده خشـک شـده و بـا توجـه بـه نیـاز گیـاه و براسـاس فرمـول هـای موجـود بـا عناصـری از قبیـل ازت، فسـفر، پتاسـیم، گوگـرد، آهـن، روی، مـس و هیومیک اسـید و … غنی سـازی می شود. اکنون نوبت به مرحله تغییر شکل فیزیکی می رسد. در ایـن مرحلـه کـود ضمـن پاستوریزاسـیون بـه شـکل پلت های فشـرده در مـی آیـد تـا بـه راحتـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد

خصوصیات کود چهار فصل (4season)
جلوگیری از سرمازدگی ریشه های درختان میوه در زمستان
تحریک درخت برای تولید گل و برگ در ابتدای فصل رشد
تامیـن عناصـر حیاتـی مـورد نیـاز گیاهـان، بـه صـورت آهسـته رهش و بـدون هـدر رفـت
جلوگیری از انتقال آلودگی به مزارع
پلـت هـای کود مرغـی در خـاک در مجـاورت رطوبـت باز شـده و مانند یـک اسـفنج مـواد غذایـی و کـود هـا را در خـود جمـع نمـوده و در طـول فصـل رشـد بـه آرامـی در اختیـار گیـاه یـا درخـت قـرار مـی دهـد.

مواد ارگانیک با منشاء حیوانی ( کود مرغی )
کودهای آلی منابع مهمی برای حفظ حاصلخیزی خاک هستند. امروزه کود مرغی از مهم ترین کودهای آلی به شمار می رود. برای عملکرد بهتر کود مرغی این کود طی فرآیندی به شکل پلت های فشرده در می آید که به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد. کود مرغی پلت شده یک منبع بیولوژیکی با ارزش است که دارای مزایای مثبت اکولوژیکی و محیطی است و مصرف اصلی آن به صورت کاربرد زراعی و باغی می باشد. این کود برخی از ویژگی های خاک را از قبیل ماده آلی، کشت پذیری، ظرفیت نگهداری آب، میزان اکسیژن و حاصلخیزی خاک را بهبود می بخشد و سرشار از عناصر غذایی و هوموس می باشد که باعث جلوگیری از شستشوی نیتروژن خاک می گردد.

کود مرغی پلت شده چهار فصل (4season) علاوه بر اینکه با توجه به نیاز گیاه و بر اساس فرمول موجود با عناصری از قبیل ازت، فسفر، پتاسیم، گوگرد، آهن، روی و … غنی سازی می شود، مقادیر قابل توجهی اسید هیومیک نیز به آن اضافه می گردد که سبب جذب عناصر موجود در خاک می شود. اسید هیومیک یک اصلاح کننده خاک است که از تجزیه مواد آلی در خاک حاصل می شود و شبیه یک چسب آلی عمل می کند و ذرات معدنی خاک را بهم می چسباند و ضمن ایجاد گرانول های درشت تر، فضای مناسب برای موجودات میکروسکوپی و ماکروسکوپی، نفوذ بیشتر هوا، آب و ریشه در خاک را فراهم می کند. اسید هیومیک با تولید بیشتر اسیدهای نوکلئیک و اسیدهای آمینه تکثیر سلولی را در کل گیاه و به ویژه در ریشه ها افزایش می دهد.

مزایای مصرف کود آلی چهار فصل (4Season)
جذب و حفظ رطوبت خاک
اصلاح ساختار و بافت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک
دربردارنده مواد مغذی لازم جهت رشد بهینه
امکان غنی­ سازی بر اساس نیاز گیاهان مختلف نظیر گندم، ذرت، پسته، مرکبات، صیفی جات و …
جذب بهتر کودهای شیمیایی و مواد انباشته شده در خاک
افزایش میزان نیتروژن خاک
آزاد سازی تدریجی و طولانی عناصر ماکرو و ریز مغذی­ها در خاک
عاری از عوامل بیماری زا به علت فرآوری و پاستوریزاسیون
عاری از بذر علف های هرز
مصرف کمتر در مقایسه با کودهای مرغی فرآوری نشده
کمک به کاهش مصرف کودهای شیمیایی سازگاری با منابع طبیعی، محیط زیست و منابع آب زیر زمینی
حمل و نگهداری و پخش آسان و کم هزینه
افزایش کیفیت و کمیت محصول
جلوگیری از شسته شدن مواد معدنی موجود در خاک
قابلیت نگهداری طولانی در شرایط مناسب انبار بدون کاهش کیفیت

جدول توصیه مصرف کود چهارفصل در محصولات مختلف

جدول توصیه مصرف کود چهارفصل در محصولات مختلف
محصولنحوه مصرفمیزان مصرف
درختان میوه (پسته، هسته دار، دانه دار)کانال کود یا چال کود1000 تا 3000 کیلوگرم در هکتار
انگورکانال کود یا چال کود800 تا 1000 کیلوگرم در هکتار
زینتیکانال کود یا چال کود400 تا 1000 کیلوگرم در هکتار
گلخانهدر زمان تهیه بستر15 تا 20 کیلوگرم در 100 متر
گیاهان زراعیقبل از کشت500 تا 700 کیلوگرم در هکتار
سبزی و صیفینواری1200 تا 1500 کیلوگرم در هکتار
گیاهان فضای سبزکانال کود یا چال کود1000 تا 1500 کیلوگرم در هکتار

جدول آنالیز ترکیبات کود چهارفصل 4SEASON

جدول آنالیز ترکیبات کود چهارفصل 4Season
محصولواحدمقدار
نیتروژن%3-4
پتاسیم%2-3
فسفر%2-3
کلسیم%3
منیزیم%2
گوگرد%1
آهنmg/kg1400
رویmg/kg630
مسmg/kg60
منگنزmg/kg510
بورmg/kg7
مواد آلی %65-75
رطوبت%کمتر از 10

+ هیومیک اسید

مطالب مرتبط

کاتالوگ کنسانتره غنی آرا

کاتالوگ