مقالات

بررسی کود مرغی غنی و پلت شده

مقدمه یکی‌ از اهداف‌ برنامه‌های‌ توسعه‌کشور، افزایش‌ تولیدات‌کشاورزی‌ کشور می‌باشد. در مقطع‌ فعلی‌با توجه به‌ خشکسالی‌های‌ پی‌درپی‌، آهکی‌بودن‌خاکهای‌زراعی‌ کشور و بی‌کربناته‌ بودن ‌آبهای‌ آبیاری‌، نظر

ادامه مطلب »